خلاءهای قانونی مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (340.7 K)
نویسندگان
محقق بخش ابخیزداری
چکیده
اگر در گذشته مشکلات و مسائل مدیریت آب در مقیاس محلی مطرح بود اکنون و در آینده این مشکلات در مقیاس ملی و منطقه‌ای و حتی جهانی بروز خواهد نمود در کشور ما نیز حفاظت از منابع آب و خاک و مدیریت مشارکتی بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی موضوع قابل توجه و مهمی است که بایستی جدی تلقی شود و عدم توجه به این امر خسارت فراوانی خواهد داشت که جبران آن بسیار دشوار است. از طرفی به علت ساختار دولتی مطالعه، اجراء و بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های تامین، انتقال و توزیع آب بدون مشارکت بهره‌برداران در امور فوق علیرغم سیاستهای کلان دولت در برنامه‌های 2، 3 و 4 در تصویب مفاد قانونی در زمینه اعمال مدیریت بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آبی توسط تشکلهای مناسب بهره‌برداران، این امر مسکوت مانده است و عدم رعایت موارد ذکر شده باعث فرسوده شدن زودهنگام تاسیسات آبی، کاهش عمر مفید تاسیسات و ابنیه‌ها، کاهش راندمان آبیاری و تولید و سردرگمی بهره‌برداران و در نتیجه تلفات بسیار زیاد آب در این بخش شده است. در این تحقیق بطور مشروع به مشکلات موجود، ضرورتها و خلاء‌های قانونی و همچنین مواد قانونی اجراء نشده در این زمینه پرداخته شده است و متعافب آن با توجه به تجربیات نگارندگان این مقاله پیشنهاداتی جهت ساماندهی نظام بهره‌برداری و چگونگی روند ایجاد تشکلهای آب بران در راستای رویکرد جهانی و سیاستهای دولت جمهوری اسلامی به منظور ارتقاء فرهنگ مشارکت بهره‌برداران در امور مربوط به مدیریت تامین، انتقال و توزیع آب و نگهداری تاسیسات آبی ارائه می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله