بررسی کار آیی مدل EPM در برآورد میزان رسوب‌دهی حوضه مرزی غرب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (602.16 K)
نویسندگان
1مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
2هیت علمی
3مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی کردستان
چکیده
برای بسیاری از حوضه‌های آبخیز کشور اندازه‌گیری رسوب صورت نگرفته و از مقدار رسوب آنها اطلاعات کافی در دسترس نیست. یکی از راه‌های تخمین رسوب حوضه‌ها، استفاده از مدل‌های تجربی مانند PSIAC، USLE و EPM است که در کشور مورداستفاده قرارگرفته‌اند. مدل EPM به دلیل استفاده از پارامترهای کمتر و سهولت تعیین عوامل آن، برای محاسبه برآورد رسوب در سطح کشور مناسب به نظر می‌رسد. ازآنجایی‌که دقت مدل در شرایط مختلف اقلیمی، توپوگرافی و زمین ساختی متفاوت است، باید برای مناطق مختلف کشور آزمون شده و در نهایت برای شرایط آب و هوایی مختلف توصیه خاص آن ارائه گردد. در این تحقیق ابتدا داده‌های رسوب در محل ایستگاه‌های رسوب سنجی حوضه مرزی غرب تحلیل و مقدار رسوب متوسط سالانه برای هر ایستگاه محاسبه شد. سپس مقایسه متوسط رسوب مدل در محل ایستگاه‌ها با رسوب منحنی‌های سنجه(پس از اعمال درصد بارکف)، انجام شد. نتایج نشان داد از بین پنج ایستگاه مورد بررسی در چهار ایستگاه بین رسوب برآوردی و رسوب مشاهده‌ای از نظر خطای نسبی تفاوت معنی دار وجود ندارد. میانگین خطای نسبی رسوب در حوضه‌های مذکور 62 درصد و ضریب تبدیل مدل به ایستگاه 78/0 به دست آمد. میانگین رسوب مدل 7/2 و میانگین رسوب ایستگاه 2 تن درهکتار در سال بدست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله