بررسی و شناخت ویژگی‌های عمومی رودخانه‌ها و مسیل‌های استان قزوین
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.05 MB)
نویسندگان
1قزوین/ مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی قزوین
2عضو هیئت علمی
چکیده
استان قزوین با مساحتی بالغ‌بر 15796 کیلومترمربع که 96/0 درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهد. به‌منظور شناخت ویژگی‌های عمومی این رودخانه‌ها، ابتدا بر اساس شبکه هیدروگرافی بر روی نقشه 250000: 1، شبکه رودخانه‌های استان تهیه و سپس با توجه به محدوده‌های مطالعاتی تماب، کل استان قزوین به 13 محدوده مطالعاتی تقسیم شد و شبکه رودخانه‌ای هر واحد مطالعاتی تهیه و رودخانه‌های آن شماره‌گذاری گردید. با انطباق شبکه هیدروگرافی 1:250000 تهیه‌شده با شبکه هیدروگرافی نقشه‌های توپوگرافی 1:25000، اطلاعاتی همچون: اطلاعات مکانی و توصیفی مربوط به رودخانه‌ها و مسیل‌های مشاهده‌شده شامل موقعیت، نوع و شبکه آبراهه‌ها، ارتفاع حداکثر، ارتفاع حداقل، طول رودخانه، شیب طولی آبراهه، مختصات جغرافیایی و ... هر یک از رودخانه‌ها تعیین گردید. اطلاعات مربوط به الگوی شبکه آبراهه‌ها، دسته‌بندی ازلحاظ مورفولوژی، رژیم آبدهی و آبدهی متوسط سالانه در خروجی آبراهه‌ها، کیفیت آب رودخانه‌ها، منابع قرضه شامل ذخایر شن، ماسه و… و درنهایت میزان خسارات وارده جانی و اقتصادی ناشی از سیل و فرسایش در حد گزارش‌های ستاد حوادث غیرمترقبه استان تعیین گردید. درنهایت کلیه اطلاعات جمع‌آوری‌شده از عملیات میدانی و سنجش‌ازدور، به‌صورت بانک اطلاعاتی مشخصات عمومی مسیل‌ها در قالب لایه‌های ArcGIS و فایل‌های dbf و Excel مدون شدند. مجموع طول آبراهه‌ها در استان برابر 5256 کیلومتر می‌باشد از این میزان ازنظر کیفی 769 کیلومتر پیر،4216 کیلومتر جوان و مابقی بالغ‌اند، ازنظر رژیم جریان، 1491 کیلومتر دائمی، 2236 کیلومتر فصلی و مابقی سیلابی‌اند و درنهایت 769 کیلومتر پیچان‌رود، 4216 کیلومتر مستقیم و مابقی جریان شریانی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله