بررسی آزمایشگاهی کاربرد دیوار جداکننده( skimming wall) در محل دو شاخه شدن رودخانه ها
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (935.68 K)
نویسندگان
1محقق بخش ابخیزداری
2دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
چکیده
آبگیری و انشعاب از رودخانه یکی از مباحثی است که همواره مورد توجه متخصصین علوم آب قرار گرفته است. محل جدایی رودخانه ها از جمله مکانهایی است که به علت شرایط خاص الگوی جریان، چاله فرسایشی در پایین دست دهانه آبگیر تشکیل می گردد . پیشرفت این چاله بخصوص در شرایط جریان سیلابی باعث تشدید فرسایش سواحل می شود که خسارات فراوانی را به ابنیه مجاور وارد خواهد کرد. از این رو کنترل چاله فرسایش می تواند از خسارات آتی جلوگیری نماید . دیوار جداکننده از جمله سازه هایی هستند که به منظور اصلاح الگوی جریان در قوسهای خارجی بکار رفته و باعث کنترل فرسایش در این مکانها گردیده است . مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی میزان کارایی دیوار جداکننده در کاهش عمق چاله فرسایشی در محل دو شاخه شدن رودخانه ها انجام شده است . برای رسیدن به اهداف این مطالعه ابتدا فلوم احداث و آزمایشهای متعددی با دیوار جداکننده انجام گرفت و نتایج این آزمایشها مبین موثر بودن دیوار جداکننده در کنترل چاله فرسایشی می باشد .
واژه های کلیدی : تلاقی رودخانه ، چاله فرسایشی ، دیوار جداکننده ، الگوی جریان
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله