بررسی و شناخت ویژگی‌های عمومی رودخانه‌های استان خراسان رضوی در زیرحوزه‌های کویر مرکزی، کویر نمک و نمکزار خواف
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (815.98 K)
نویسندگان
1محقق بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
2هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
3مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
4کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
چکیده
بررسی و شناخت ویژگی‌های رودخانه‌ها در حوضه‌های آبخیز یکی از الزامات مدیریت کلان منابع اب است. در این تحقیق ضمن بررسی حوضه‌های آبریز اصلی کشور بر اساس تقسیم‌بندی تماب در نیمه جنوبی استان خراسان شامل حوضه کویر مرکزی، کویر نمک و نمکزار خواف، اطلاعات عمومی رودخانه‌ها و مسیل‌های موجود تدوین و استخراج شده است. تعداد 42 زیر حوضه آبریز در این تقسیم‌بندی وجود دارد که اطلاعات به تفکیک برای هر زیرحوضه تذوین شد. شبکه آبراهه‌ها بر اساس نقشه‌های مقیاس 1:250000 بطور کامل براساس توپوگرافی زمین تدقیق شده و در محیط GIS پردازش شد. بر اساس نتایج حاصل در این سه حوضه مجموعاً 5/21204 کیلومتر آبراهه وجود دارد. از این مقدار 3/63 درصد آبراهه مستقیم، 7/36 درصد آبراهه شریانی است. در این حوضه‌ها آبراهه با مسیر پیچانرودی وجود ندارد. همچنین 9/55 درصد آبراهه‌ها جوان، 36 درصد بالغ و 1/8 درصد نیز آبراهه پیر هستند. رژیم جریان رودخانه‌های استان در این سه حوضه اصلی، رژیم فصلی و سیلابی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله