بررسی رابطه خاک و سازندهای زمین‌شناسی در استقرار پوشش گیاهی و حفاظت خاک (مطالعه موردی: طرح توسعه باغات در اراضی شیب‌دار شهرستان خلخال)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (2.14 MB)
نویسندگان
موسسه تحقیقات خاک و آب بخش خاکشناسی
چکیده
مقابله با فرسایش خاک و حفظ و احیای خاک و منابع طبیعی همواره بخش قابل توجهی از پژوهش‌ها ‌و برنامه‌های ‌توسعه‌ای ‌ازجمله طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار و کم بازده را به خود اختصاص داده است. پژوهش کنونی می‌کوشد تا با ارزیابی این طرح علل ناکارآمدی آن را در دستیابی به یک توسعه پایدار و به دنبال آن عدم استقرار پوشش گیاهی مناسب و شکست این طرح در حفظ و احیای منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک را در شهرستان خلخال بررسی نماید. برای این منظور براساس نظر کارشناسان خبره محلی در سه منطقه که دارای کیفیت باغات یا پوشش گیاهی متفاوت بودند، رابطه خاک و مواد مادری (سازندهای زمین شناسی) با استقرار پوشش گیاهی (باغات) بررسی شد. نتایج نشان داد عدم توجه به محدودیت‌های ‌خاک که برخی متأثر از مواد مادری است یکی از دلایل اصلی شکست این طرح در منطقه می‌باشد. از جمله این محدودیت‌ها ‌عبارت هستند از: عمق کم خاک، بافت سبک (شنی) خاک، درصد قلوه سنگ زیاد در خاک و ظرفیت نگهداشت کم آب در خاک. شایان ذکر است نبود یا کمبود عوامل دیگر از جمله مطالعات پایه مناسب، مدیریت کارآمد و مشارکت مردمی دلایل دیگر شکست طرح بوده‌اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله