ارزیابی مورفولوژیکی تغییرات خطوط ساحلی خور بساتین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پیمایش های میدانی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (704.76 K)
نویسندگان
1کارشناس پژوهشی
2گروه رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک، سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی
3رئیس گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل
چکیده
ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی خطوط ساحلی می تواند روش مناسبی برای ارزیابی محسوب می گردد. خور بساتین در خلیج نای‌بند و در سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر واقع شده‌ است. این خور به لحاظ دارابودن شرایط ویژه اکولوژیکی خاص، جایگاه رشد گونه‌های جانوری و گیاهی متعددی از جمله مرجان‌ها، علف‌های دریائی، گیاهان شورپسند و جنگل‌ حرا می‌باشد. سواحل ایران و خورهای آن دو گونه از درختان مانگرو را درخود جای داده‌اند. هدف از تحقیق حاضر که طی سال‌های 1389 تا 1392 اجرا شده است، بررسی رابطه تغییرات مورفولوژی خطوط ساحلی در محدوده خور بساتین و اثرات آن بر روی این خور می‌باشد. به این منظور، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پیمایش‌های میدانی تغییرات ایجاد شده و اثرات آن در طی 20 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر با مطالعه آمار بارندگی و تطبیق آن با تصاویر ماهواره‌ای دلائل اصلی جابجایی خطوط ساحلی منطقه مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اصلی در تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده در دهانه خور بساتین خشک شدگی درختان حرا، می باشد. در مرحله بعد عامل خشکسالی ها و تغییرات بارش در سطح منطقه موثر بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله