تحلیل خشکسالی هواشناسی شهر یزد توسط شاخص‌های SPI و SPEI
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (482.18 K)
نویسندگان
1پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانکشده منابع طبیعی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی
2پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی
3دانشگاه تهران
4پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی
5پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاددانشگاهی (مامور در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)
چکیده
کمبود نزولات جوی و نوسانات شدید نزولات، مواجه شدن با پدیده خشکسالی را امری اجتناب ناپذیر تلقی می‌کند. وقوع خشکسالی از ویژگی های اصلی آب و هوای ایران محسوب می شود که هم در قلمرو آب و هوای خشک و هم مرطوب قابل مشاهده است. این حالت در نتیجه وجود نوسانات آب وهوایی شدید در مقیاس های زمانی مختلف حاصل می شود. . دانشمندان برای ارزیابی و پایش خشکسالی شاخص های متعددی را ارائه داده اند که هر یک بر اساس متغییرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از شاخص های SPI و SPEI در مقیاس های زمانی 1، 6 و 12 ماهه وضعیت خشکسالی هواشناسی با استفاده از پارامترهای دما و بارندگی در شهر یزد ارزیابی شد. هدف از این بررسی مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی براساس مشخصه‌های شدت، مدت و فراوانی می‌باشد. نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد با افزایش مقیاس زمانی شدت و مدت خشکسالی بر طبق هر دو شاخص افزایش یافته و از فراوانی وقوع خشکسالی ها کاهش می‌یابد. براساس مشخصه‌های خشکسالی حاصل از SPEI شدیدترین خشکسالی دارای شدت 166.6- و مدت 112 ماه و براساس شاخص SPI 30.6- و مدت 38 ماه در مقیاس زمانی 12 ماه می‌باشند. بطور کلی شاخص SPEI بدلیل لحاظ کردن پارامتر دما خشکسالی‌های شدیدتر را نسبت به SPI بهتر نشان می‌دهد بطوری که براساس فراوانی طبقات خشکسالی برطبق SPEI انواع طبقات خشکسالی در منطقه وقوع یافته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله