مقایسه عملکرد دو مدل هیدرولوژیکی مفهومی یکپارچه در شبیه‌سازی رواناب در حوزه آبخیز کسیلیان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (515.81 K)
نویسندگان
منابع طبیعی- دانشگاه کنبدکاووس- دانشکده منابع طبیعی
چکیده
ماهیت پیچیده طبیعت و ساده‌سازی مدل‌ها، لزوم بهره‌گیری از رویکردهای بهینه‌سازی خودکار را جهت رسیدن به جواب‌های ایجاب می‌کند. مدل‌های مفهومی بسیاری وجود دارد که هرکدام دارای پارامترهایی هستند که با توجه به داده‌های موجود مورد محاسبه قرار می‌گیرند، تخمین دقیق این پارامترها یکی از عواملی است که زمینه‌ساز مطالعات و تحقیقات بعدی است. مقاله حاضر به مقایسه کارایی دو مدل هیدرولوژیکی SMAR و Sacramento به منظور شبیه‌سازی دبی روزانه رودخانه کسیلیان می‌پردازد و با دو شاخصه آماری NCH وRMSE عملکرد و کارایی این دو مدل مورد بررسی قرار گرفت. شبیه‌سازی مدل‌ها در دو دوره‌ی واسنجی (۲۰۰۹-۲۰۱۱) و اعتبارسنجی (۲۰۱۲- ۲۰۱۳) انجام شد. ارزیابی دقت مدل‌ها با شاخص‌های آماری ریشه‌ی میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب کارایی ناش ساتکلیف (ENS) مورد بررسی قرار گرفت. نتایح آماری و نموداری نشان داد که مدل Sacramento با شاخص 64/0= ENS و 26/0= RMSE در طی دوره واسنجی و با 43/0=ENS و 29/0=RMSE نتایج بهتری را نسبت به SMAR نشان می‌دهد. همچنین مدل‌ها مقادیر کمینه و متوسط جریان را با دقت خوبی پیش‌بینی کرده‌اند اما با توجه به دبی‌های اوج، مدل‌های مورد نظر نمی‌توانند تمام پیک‌ها را به خوبی شبیه‌سازی کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله