برآورد بار معلق رسوب به روش منحنی سنجه ( مطالعه موردی حوزه آبخیز زرینه رود)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1002.25 K)
نویسندگان
1دانش آموخته کارشناسی ارشد
2گروه مرتع و آبخیزداری،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه ارومیه
3گروه مرتع و آبخیز،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه ارومیه
چکیده
تخمین دقیق حجم رسوبات حمل شده به وسیله‌ی رودخانه‌ها و متعاقبآ حجم رسوب ورودی به سدها در بسیاری از پروژه‌های کلان مدیریت منابع آب دارای اهمیت فراوان است. به منظور تخمین بار رسوبی ورودی روش‌های مختلفی از جمله روابط رگرسیونی در قالب معادلات سنجه به کار برده می‌شوند که نحوه استفاده و دقت آن‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به دلیل هزینه بالای اندازه‌گیری مداوم رسوب حمل شده و پایش آن برآورد میزان رسوبات معلق در رودخانه‌ها معمولا از طریق منحنی سنجه رسوب انجام می گیرد. در این تحقیق از داده‌های رسوب26 سال (دوره 92-1366) ایستگاه هیدرومتری نظام آباد استفاد شد و برآورد بار معلق رسوب درمقاطع زمانی مورد مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل روابط رگرسیونی و ترسیم منحنی‌سنجه‌های یک‌خطی، دوخطی و حد وسط نشان داد که در بین معیارهای ارزیابی RMSE و R2، روش حدوسط دسته‌ها (94/0= (R2 دقت بیشتری در برآورد دبی رسوب از خود نشان داد. نتایج نشان داد رسوبات معلق در سال-های مورد مطالعه با توجه به آمار دمای ایستگاه سینوپتیک میاندوآب و سایر ایستگاه‌های مجاور حوزه، برای سال‌های مورد مطالعه یعنی سال 2003 و سال 2013 در تمامی ماه‌ها افزایش دما وجود داشته که این افزایش دما باعث افزایش تبخیر می‌شود در نتیجه دبی جریان کاهش می‌یابد و کاهش دبی جریان باعث کاهش دبی رسوب شده است. دلیل دیگر کاهش رسوب را می‌توان برداشت بی‌رویه از رودخانه بیان کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله