برآورد روان آب سد زیرزمینی با استفاده از مدل سوات در حوضه دراگاه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (487.58 K)
نویسندگان
بخش آبخیزداری
چکیده
امروزه اهمیت آب و جایگاه آن در توسعه پایدار بر کسی پوشیده نیست این مهم با توجه به کمی میزان بارش و تبخیر بالا در مناطق جنوبی کشور ایران و همچنین وقوع خشکسالی های متعدد و طولانی و میزان رسوبات بالای رودخانه های فصلی امکان استحصال آب از طریق احداث سدها و بند های معمول اقتصادی نبوده و لذا احداث سدهای زیرزمینی برای استفاده از آبهای زیر سطحی یکی از راه حلهای مناسب برای ذخیره و بهره برداری از اب میباشد. سپس مدل مدل SWAT مناسب برای این کار انتخاب شد. دادهای مورد نیاز برای شبیه سازی جریان آب شامل داده های مکانی از قبیل نقشه توپوگرافی نقشه کاربری اراضی و نقشه خاک تهیه و از طرفی اطلاعات هواشناسی ایستگاهها شامل بارندگی و رطوبت نسبی باد و درجه حرارت حداکثر و حداقل جمع آوری و مدل مفهومی منطقه تهیه گردید . بر اساس مقایسه باداده های مشاهدهای ایستگاه هیدرومتری دراگاه واسنجی مدل برای برآورد جریان اب در رودخانه انجام پذیرفت. سپس نسبت صحت سنجی مدل برای سی درصد دادهای باقی مانده انجام گردید . در ارزیابی نتایج بدست آمده با استفاده از روش های میانگین مطلق خطاو ریشه مجذور مربعات (RMSE)و ضریب تبیین R2 و و ضریب رگرسیون و NSE مورد ارزیابی و مقدار آن به ترتیب0.52و55و0.46و0.37 محاسبه گردید. آبدهی سد زیر زمینی در دراگاه شبیه‌سازی شده و با مشاهداتی در دوره واسنجی (2002 تا 2006) مقایسه گردیده است. مقادیر P-فاکتور و R-فاکتور برای دوره واسنجی به ترتیب 67/0 و 53/2 محاسبه شدند
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله