بررسی تاثیر آتش‌سوزی بر کربن آلی و خاکدانه های خاک مراتع استان کرمانشاه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (331.36 K)
نویسندگان
1عضو هیات علمی
2استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموز ش و ترویج کشاورزی
3دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
چکیده
مدیریت نامناسب اراضی و تشدید بهره‌برداری از منابع سرزمین یکی از عوامل افزایش گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی است و به همین دلیل اصلاح مدیریت بهره برداری از اراضی ضروری می باشد. این پژوهش در مراتع استان کرمانشاه با هدف بررسی تاثیر آتش سوزی، بر ماده آلی خاک و اندازه خاکدانه ها انجام شد. نمونه های خاک از لایه 0 تا 20 سانتی متر برداشته شد و بافت خاک، آهک کل، اسیدیته، هدایت الکتریکی و کربن آلی خاک تعیین گردید. توزیع اندازه خاکدانه ها به روش الک تر در پنج گروه کوچکتر از 050/0، 050/0- 250/0، 250/0 - 1، 1- 2 و 2- 5 میلی متر انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که آتش سوزی بر مقدار کربن آلی و اندازه خاکدانه ها نسبت به منطقه شاهد، تاثیر معنی دار دارد و منجر به تغییر اندازه آنها به دلیل کاهش کربن آلی گردیده است. متوسط کربن آلی مراتع حفاظت شده، آتش سوزی، به ترتیب 12/3، 61/1، درصد بود. متوسط فراوانی خاکدانهای بزرگتر از 1 میلی متر نیز در مراتع حفاظت شده، آتش سوزی، به ترتیب 85/54 و 72/34، درصد بدست آمد که ماده آلی مراتع در آتش سوزی به‌طور معنی‌داری کمتر بوده و منجر به افزایش خاکدانه های کوچک شده که نهایتأ شرایط برای آسیب پذیری بیشتر در مقابل فرسایش را فراهم می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله