بررسی توزیع مکانی پهنه‌های آبکندی در سطح حوزه‌های آبخیز ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (597.66 K)
نویسندگان
1حفاظت آب و خاک
2مرکز تحقیقات فارس
چکیده
با توجه به اهمیت، خسارت و گستردگی فرسایش آبکندی در کشور، از سال 1380 پروژه تحقیقاتی برای بررسی وضعیت فرسایش آبکندی ایران در 3 فاز جداگانه و در استان های مختلف کشور شروع شد. مساحت فرسایش آبکندی در هر یک از استان ها مشخص شده و نقشه پراکنش آبکندها به صورت رقومی بر روی نقشه توپوگرافی تهیه و ارائه شده است. در نتایج تحقیق مذکور مشخص شده که آبکندها در کجای زمین منظر، در چه رقوم ارتفاعی از سطح دریا، با چه دما، محدوده بارش، با چه ویژگی های زمین شناسی و خاکی، بر روی چه کاربری در گذشته ایجاد شده و هم اکنون دارای چه کاربری اراضی هستند و علل ایجاد آنها از نظر عوامل طبیعی و یا انسانی چه بوده است. ه در این تحقیق از گزارشات سه فاز انجام شده، یک نقشه پراکنش آبکندهای ایران در محیط سامانه های اطلاعات جغرافیایی (ARC/GIS) تهیه و روی هم اندازی با نقشه رقومی تماب انجام شد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات توزیع مکانی پهنه های آبکندی، حوزه های آبخیز دارای اولویت حفاظت مشخص شد. نتایج نشان داد که نزدیک به یک و نیم درصد مساحت کشور (حدود 2335000 هکتار) تحت تاثیر فرسایش آبکندی است و زیر حوضه‌های کد 2141- 2423-2423-2424 و 2132 به ترتیب از نظر سهم گسترش فرسایش آبکندی و زیر حوضه های کد 2423-4413-2234-2163 و 2133 به ترتیب از نظر سطح متاثر از آبکندی شدن در اولویت برنامه ریزی های مدیریت و حفاظتی هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله