ارزیابی تحقیقات انجام‌شده در خصوص محاسبه تلفات انرژی در بندهای آبخیزداری گابیونی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.56 MB)
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
2محقق بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
3هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
چکیده
سرریز‌های پلکانی گابیونی در طرح های آبخیزداری کاربرد زیادی دارند. این نوع سازه به دلیلی سهولت اجرا و در دسترس بودن مصالح دارای هزینه کمتری نسبت به سرریزهای بتنی و سنگی ملاتی هستند. موضوع تلفات انرژی در این نوع سازه به عنوان یک پارامتر مؤثر در طراحی سازه از موضوعات مورد نظر محققین مختلف بوده است. در این مقاله مروری بر تحقیقات مرتبط با بحث تلفات انرژی در سرریزهای گابیونی پلکانی شده است. بررسی انجام شده نشان می‌دهد راندمان تلفات انرژی در این سازه‌ها 60 تا 85 درصد است و نسبت به سازه‌های با بدنه صلب مشابه 15 تا 20 درصد تلفات انرژی بیشتری دارند. در تحقیقات گذشته به موضع اثر جریان درونگذر در سازه گابیونی کمتر پرداخته شده است. همچنین رعایت تشابه هندسی در مدل‌سازی در برخی نمونه‌های آزمایشگاهی مغفول مانده است. برخی تحقیقات نیز جنبه کاربردی نداشته و عملاً در کارهای اجرایی بکار گرفته نمی‌شود. باتوجه به گستردگی استفاده از این نوع سازه در طرح‌های آبخیزداری و مهندسی رودخانه تشخیص صحیح میزان تلفات انرژی در انواع سازه‌های گابیونی کمک شایانی به طراحی صحیح و کاهش هزینه‌های اجرایی این نوع سازه خواهد کرد. درمجموع موضع سازه‌های گابیونی مقوله مناسبی برای ادامه تحقیقات از جنبه‌های مختلف می‌باشد که قابل توصیه به محققین و اساتید علم هیدرولیک وآبخیزداری خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله