بررسی الگوی توزیع جمعیت در حوزه آبخیز قالیباف استان مرکزی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (695.73 K)
نویسندگان
1کارشناس اقتصادی اجتماعی
2مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3هیأت علمی، رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
چکیده
ضرورت اجرای این تحقیق، عوامل مؤثر عملیات آبخیزداری در یک حوضه بر توزیع جمعیت از جمله؛ مهاجرت و حرکات جمعیتی، اشتغال و در نهایت اقتصاد روستا بوده و هدف آن، شناخت و تعیین الگوی مناسب بر توزیع جمعیت برای تسهیل در دستیابی به توسعه پایدار حوزه های آبخیز می‌باشد. حوزه آبخیز قالیباف شهرستان اراک و الگوی توزیع جمعیت در دو سال 1375 و 1385 این حوضه بر اساس اطلاعات آمارگیری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج گویای آن است که علیرغم کاهش نرخ 12درصدی جمعیت روستایی استان مرکزی در دوره 10ساله مذکور در حوزه آبخیز قالیباف شهرستان اراک نه تنها کاهشی وجود نداشته بلکه نرخ رشد جمعیت و همچنین تراکم نسبی آن بالغ بر 6درصد افزایش یافته است. نتیجه اینکه بین پارامترهای جمعیت مردان و کل جمعیت زیر 15 سال در دو سال مذکور در سطح 90 درصد اطمینان، و بین پارامترهای باسوادی و بیسوادی و اشتغال در دو سال مذکور در سطح 95 درصد اطمینان و با استفاده از آزمونهای T و همبستگی، رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله