مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک خشکسالی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (574.43 K)
نویسندگان
بخش حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
االگوی مدیریت ریسک عبارتست ازمجموعه ای از وظایف که به‌صورت یک سری فعالیت‌های پیوسته در سرتاسر چرخه عمر یک مأموریت می باشند و عبارتنداز:* شناسایی ریسک ها، * تحلیل، * برنامه ریزی، * پیگیری، * کنترل.در این مقاله ابتدا به مفهوم ریسک ومدیریت ریسک به صورت عام پرداخته خواهد شد سپس این مفهوم به‌صورت اختصاصی در ارتباط با خشکسالی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. ارزیابی ریسک فرآیندی برای تعیین ماهیت و میزان خطر است، برای پایه گذاری توسعه راهبرد ها وسیاست های موثر مدیریت ریسک خشکسالی، مهم و حیاتی است. فرایند انجام ارزیابی ریسک امکان شناسایی، برآورد و رتبه بندی خطرات را فراهم می سازد.در مدیریت ریسک، خشکسالی دارای تعدادی از ویژگیهای مشخص است که مقابله با آن را دشوار می سازد. خشکسالی دارای شروع بسیار آهسته ای است به طوری که یک کاهش آب به کمبود تبدیل می شود و به چیزی تبدیل می شود که به آن خشکسالی می گویند. اقدامات آمادگی، ازجمله اقدامات قبل از شروع خشکسالی، راه قطعی برای کاهش اثرات آن است. اقدامات اضطراری پس از شروع خشکسالی همیشه لازم خواهد بود، اما بیشترین تلاش مدیریت ریسک خشکسالی باید قبل از شروع خشکسالی باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله