بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم، سرب و روی) درمحدوده خاک‌های اطراف کارخانه سرب و روی استان زنجان و پهنه بندی آن با استفاده از GIS
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (720.8 K)
نویسندگان
دانش آموخته دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
چکیده
فلزات سنگین اجزای طبیعی تشکیل دهنده پوسته زمین هستند ولی فعالیتهای انسان، سیکل ژئوشیمی و بیوشیمیایی تعادل این فلزات را به هم زده و باعث انتشار آنها در محیط زیست می شود. وجود منابع آلاینده طبیعی و مصنوعی و عوامل موثر بر انتشار آلودگی، مبنای تمام آلودگیهای زیست محیطی به این نوع فلزات می باشد. در این تحقیق تلاش شده تا با نمونه برداری از خاکهای اطراف شهرک تخصصی سرب و روی زنجان غلظت فلزات سنگین نیکل، سرب، کادمیوم و روی را بدست آورد. به منظور برآورد میزان آلودگی خاک، غلظت کل و قابل جذب فلزات سنگین در 144 نمونه تهیه شده از عمق 30-0 سانتی متری خاکهای اطراف شهرک تخصصی سرب و روی شهرستان زنجان اندازه گیری شد. سپس شاخص های ارزیابی میزان آلودگی (زمین انباشتگی، فاکتور غنی سازی و نسبت قابل جذب) محاسبه و نقشه های پراکنش فلزات سنگین با استفاده از نرم افزار GIS تهیه شد. مقادیر میانه غلظت کل فلزات (با عصاره گیر تیزاب سلطانی) برای کادمیم، نیکل، سرب و روی به ترتیب برابر 5/0، 4/0، 3/14 و 5/83 و مقادیر میانه قابل جذب (استخراج شده با (DTPA) آنها به ترتیب برابر 1/0، 05/0، 6/1 و 2/3 میلی گرم بر کیلوگرم خاک اندازه گیری شد. صدک نودم شاخص زمین انباشتگی نشان داد که حداقل 10 درصد نمونه ها آلوده به فلزات روی، سرب و کادمیم هستند. از نظر شاخص فاکتور غنی سازی، آلودگی با منشأ دراز مدت مشاهده نشد.کلیه شاخص های ارزیابی آلودگی با ماده آلی خاکها همبستگی مثبت (به جز نسبت قابل جذب کادمیم) داشتد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله