بررسی تاج پوشش گیاهی در عرصه پخش سیلاب آب باریک بم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.5 MB)
نویسندگان
1حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ، کرمان ، ایران.
2حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، کرمان، ایران
3حفاظت خاک و آبخیزداری ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ، کرمان ، ایران
4مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ، کرمان، ایران
چکیده
پخش سیلاب به منظور اصلاح، بهبود و افزایش کمی و کیفی پوشش گیاهی در غالب اراضی مرتعی مناطق خشک و نیمه خشک شناخته شده است. بدین منظور در این تحقیق تغییرات تاج پوشش گیاهی در عرصه پخش سیلاب آب باریک بم بین سالهای 1389تا1391مورد بررسی قرار گرفت. لذا قسمتی از عرصه پخش‌سیلاب با بیشترین تعداد آبگرفتگی به دور از پوشش‌درختی برای محل اجرای طرح انتخاب شد. سپس با توجه به ویژگی پوشش گیاهی و شرایط محیطی منطقه، با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی – سیستماتیک نمونه برداری اولیه در انجا صورت گرفت. بر اساس اطلاعات به دست آمده از این نمونه برداری و با در نظر گرفتن معیارهای نظیر دقت و زمان نمونه برداری، تعداد مناسب و شکل هر پلات تعیین گردید. سپس بین کانالهای 8 و 9 به صورت تصادفی محل اولین ترانسکت تعیین و در انجا به موازات کانالها تعداد 4 ترانسکت 100 متری با فاصله 15 متر از یکدیگر پشت سر هم در عرصه پخش مستقر گردید. و بر روی هر ترانسکت 10 پلات به فاصله 10 متر از یکدیگر زده شد. پس از آن درصد تاج‌پوشش گیاهی موجود در هر پلات یاداشت و با تجزیه آماری داده ها مشخص شد که، بیشترین تاج‌پوشش‌‌گیاهی، مربوط به ناحیه سیل‌گرفته است و در بین فرم های رویشی مورد بررسی در این تحقیق، فرم رویشی پهن برگ چند ساله بیشترین تاج پوشش گیاهی را به خود اختصاص داده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله