تهیه و توسعه اطلس سیل در حوضه‌های رده هفت جهت کاهش خسارات سیل در حوضه های آبخیز- مطالعه موردی- استان چهار محال و بختیاری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (876.88 K)
نویسندگان
1کارشناس منابع آب و هیدرولوژی
2هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
3پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
چکیده
سالانه خسارات و تلفات قابل توجهی بر اثر سیل در مناطق مختلف کشور به اراضی کشاورزی، اراضی مرتعی و جنگلی و محیط زیست وارد می‌شود. تهیه و توسعه اطلس و آماده‌سازی داده‌های زمانی و مکانی سیل در حوضه‌های رده هفت استان چهار محال و بختیاری " با هدف تعیین روش‌شناسی تلفیق و ترکیب اطلاعات مختلف و شاخص‌های اصلی و پایه‌ای مورد نیاز در جهت کاهش خطرات سیل و ایمن‌تر شدن حوضه های آبخیز تعریف شد. بدین منظور عوامل مؤثر در ایجاد خطر و خسارت سیل، شدت سیل‌خیزی و محدوده‌های سیل‌گیر به عنوان بخشی از سیمای موجود حوضه‌های آبخیز تعیین شد. بنا‌بر‌این، برای این کار اطلاعات متعددی از عوامل و پارامترهای مختلف سیل از جمله شدت سیل‌خیزی، گستره‌های سیل‌گیر و خسارات سیل با هم ترکیب و بر اساس آنها اطلس سیل که حاوی اطلاعات مهم سیل می‌باشد، تهیه شد. نتایج نشان داد بیشترین کاربری در سطح استان به مراتع (حدود 48 درصد مساحت) و سپس به کاربری زراعت (حدود 21 درصد سطح استان) تعلق دارد. نتایح همپوشانی لایه شدت سیل با لایه کاربری اراضی نشان میدهد که شدت سیل با کاربری مراتع و زراعت دارای بیشترین همپوشانی میباشد. بنابراین شیب و کاربری اراضی مهمترین پارامترهای تأثیر گذار بر شدت سیل‌خیزی هستند.
نتایج نشان میدهد که 98 درصد از مناطق سیل‌گیر استان در معرض خطر نسبتا شدید، و 2 درصد در معرض خطر متوسط قرار دارد. با این وصف 100 درصد پهنه‌های سیل‌گیر استان در معرض خطر متوسط به بالا می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله