برآورد رطوبت سطحی خاک با استفاده از شاخص LST تصاویر ماهواره‌ای لندست8 (حوزه گاو دره سنندج)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.56 MB)
نویسندگان
مدیر گروه/ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
برآورد رطوبت خاک سطحی برای مدیریت بهینه منابع آب وخاک ضروری است. رطوبت خاک سطحی متغیری مهم در چرخه آبی طبیعت است که نقش مهمی در تعادل جهانی آب و انرژی به واسطه تاثیر بر فرایند های هیدرولوژیک، اکولوژیک و هواشناسی دارد. هدف از انجام این پژوهش، برآورد رطوبت خاک سطحی با استفاده از شاخص LST در حوضه گاو دره سنندج می باشد. بدین منظور با استفاده از تصاویر Landsat8 سنجنده ETM+ شاخص‌ مورد نظر استخراج و با استفاده از الگوریتم تک پنجره مجزا مقادیر مربوط به شاخص‌ فوق-الذکر از تصاویر ماهواره‌ای استخراج گردید و با داده های زمینی اندازه گیری شده با دستگاهTDR در دو دوره زمانی زمستان و بهار واسنجی و اعتبار سنجی شدند. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج نهایی از نظر نرمال بودن و ضریب همبستگی و ضریب تعیین تفسیر گردید. نتایج حاصل نشان داد که مدل مذکور دارای خطای حدود 5 درصد و همچنین دارای ضریب همبستگی (R2) 14/0 بدست امد که نشان دهنده دقت نستا کم ترکیب شاخص‌ مورد بررسی در برآورد رطوبت سطحی خاک در حوضه گاو دره است و می‌توان اظهار داشت که مدل‌های مذکور دارای عملکرد نسبتا ضعیفی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله