منابع و مدیریت یکپارچه آنها‌ در حوزه‌های آبخیز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (170.63 K)
نویسندگان
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
از 164 میلیون هکتار مساحت کشور، مدیریت بالغ بر 150 میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی و کشاورزی، یعنی بیش از 90 درصد، مستقیما با وزارت جهاد کشاورزی است. بالغ بر 70 درصد منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی نیز در بخش کشاورزی صرف می‌شود. حال سوال این است که با توجه به در اختیار بودن منابع پایه حیاتی کشور یعنی آب، اراضی، خاک و پوشش گیاهی در این وزارتخانه، چرا بجای تولید مستمر و پایدار و امنیت غذایی با تخریب روزافزون منابع اراضی، خاک، پوشش گیاهی، آبهای سطحی و زیرزمینی، بروز گرد و غبار و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و ... مواجه هستیم؟
در مدیریت اراضی و خاک، شاهد کاربری نامناسب اراضی، الگوی ضعیف مدیریت بهره‌برداری از اراضی، بهره‌برداری از اراضی حساس به فرسایش، تخریب اراضی و خاک و فرسایش خاک بیش از متوسط کشورهای آسیایی هستیم. در دهه اخیر نیز معضل طوفان‌های گرد و غبار به جمع معضلات اراضی و خاک اضافه شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله