اولویت‌بندی شاخص‌ها و معیارهای موثر در توسعه پایدار منابع طبیعی منابع طبیعی کشور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (2.36 MB)
نویسندگان
lkhfu xfdud
چکیده
در حال حاضر، ایران با وجود داشته‌های فراوان طبیعی و انسانی، میزان بهره‌وری در بخش‌های مختلف منابع طبیعی در حدّ مطلوبی نیست. با توجه به تخریب منابع طبیعی، لازم است مدیریت صحیحی بر این منابع اعمال شود. به منظور اعمال مدیریت مناسب بر منابع طبیعی ابتدا لازم است معیارهای موثر مورد بررسی و موثرترین و مهمترین آنها تعیین شود. در این پژوهش، با تشکیل کمیته خبرگان 30 نفره از بخش های اجرایی، تحقیقاتی و دانشگاهی و مدل برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) SWOT، معیارهای تأثیرگذار در توسعه پایدار منابع طبیعی شامل مدیریت و ساختار سازمانی، مسائل اقتصادی منابع طبیعی، مسائل بوم‌شناسی و عوامل محیطی و مسائل اجتماعی و فرهنگی منابع طبیعی تعیین، و برای هر معیار نیز شاخص‌های تأثیرگذار مشخص شدند. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مهمترین و تأثیرگذارترین معیارها و شاخص‌های مؤثر بر مدیریت پایدار منابع، منابع طبیعی شناسایی شد. بر این اساس، بین چهار معیار بررسی شده، سهم معیار ساختار سازمانی و مدیریت منابع طبیعی، 38 درصد است. با توجه به وزن های بدست آمده، ترتیب و اولویت هر کدام از عوامل مؤثر بر الگوی مدیریت پایدار منابع طبیعی، مشخص شد. رتبه‌بندی معیارها و شاخص‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه و انتخاب راهبرد مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور باشد. با استفاده از مدل Expert Choice معیارها و شاخص‌های پرسشنامه‌هایی که ضریب ناسازگاری کمتر از 1/0 داشتند، برای وزن‌دهی انتخاب شدند. میزان
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله