نحوه پایش متغیرهای محیطی - اقتصادی - اجتماعی و نیز ارزیابی عملیات آبخیزداری با تأکید بر فرآیندهایی چون سیل، فرسایش و رسوب و نیز خشکسالی بخصوص با کاربرد انواع فناوری های نوین و فنون تصمیم گیری چندمعیاره از جمله اهداف اصلی این کنفرانس است. همچنین عملیاتی نمودن مدیریت جامع آبخیز با رویکرد مشارکت مردمی و توجه به چالش های پیش رو از اهداف اصلی دیگر این همایش می باشد.