حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
وزارت جهادکشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
دانشگاه تهران
انجمن آبخیزداری ایران
انجمن سازگاری با خشکی و خشکسالی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
انجمن علوم خاک ایران
دانشگاه تربیت مدرس
طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه کردستان
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه یاسوج