داود نیک‌کامی
رئیس
استاد پژوهش
پست الکترونیکی: nikkami [at] msn.com
تلفن: 44901415
محمود عرب‌خدری
دبیر
دانشیار
پست الکترونیکی: mahmood.arabkhedri [at] gmail.com
تلفن: 44911415
مجید حسینی
دبیر اجرایی
دانشیار
پست الکترونیکی: mjhossaini [at] gmail.com
تلفن: 44901415
علی اکبر نوروزی
دبیر کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: noroozi.aa [at] gmail.com
عباس صدیق
مسئول دبیرخانه کنفرانس و مدیر سایت
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیکی: aseddigh [at] gmail.com
تلفن: 44901415