برآورد بارش‌های‌طراحی‌کوتاه‌مدت برای حوزه‌های‌آبخیز با استفاده از روش‌های زمین‌آماری، مطالعه موردی: ناحیه جنوب‌آذربایجان‌غربی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (472 K)
نویسندگان
1حفاظت خاک و آبخیزداری- مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
21- دانشیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
3رئیس بخش آبخیزداری
4بخش حفاظت خاک و آبیزداری ،مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
5بخش حفاظت خاک و آبخیزداری ،مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
چکیده
ایستگاه‌های ثبات، بارندگی را به صورت نقطه‌ای اندازه‌گیری می‌کنند که ممکن است آن ایستگاه مرکز بارندگی نباشد و زمانی که اطلاعات کافی برای بارندگی منطقه‌ای و برآورد آن موجود نباشد، لازم است علاوه بر تغییرات زمانی، تغییرات مکانی بارندگی نیز بررسی شود. برای این کار دسته منحنی‌های عمق، مساحت و تداوم بارندگی (DAD) در پایه‌های زمانی مختلف تهیه می‌شوند. با بررسی و ترسیم این منحنی‌ها در هر منطقه برآورد مطلوب از میزان بارش بدست می‌آید. از این رو مطالعات DAD برای ناحیه جنوبی استان آذربایجان‌غربی با مساحت 17410 کیلومترمربع انجام شد. تعداد ایستگاه‌های مورد استفاده 50 ایستگاه باران سنجی و پنج ثبات می‌باشد که از بین آن ها تعداد 9 رگبار فراگیر و حداکثر برای منطقه مورد مطالعه انتخاب و استخراج و گراف بارش تجمعی آن ها ترسیم شد. از روی ایستگاه‌های ثبات، بارش‌های 1،3 ،6 ،9 ،12 ،18 و 24 ساعته برای ایستگاه‌های معمولی استخراج شد. دراین مطالعه، از روش‌های گرادیان بارش- ارتفاع و روش‌های ژئواستاتیستیکی مانند روش‌های کریجینگ و میانگین متحرک برای برآورد عمق بارندگی در حوزه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی این روش‌ها از دو پارامتر آماری متوسط خطای انحراف (MBE) و متوسط خطای مطلق(MAE) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد روش میانگین متحرک نسبت به سایر روش‌ها دارای میانگین خطای مطلق کم‌تری بوده پس انتخاب شد. برای هربارش سطح بین خطوط هم‌باران، مساحت افزایشی، حجم بارش خالص، حجم بارش تجمعی و متوسط حداکثر بارش مشخص شد. منحنی اولیه DAD برای هر بارش ترسیم شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله