تعیین ویژگی های مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی دراجرای سدهای زیرزمینی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (766 K)
نویسندگان
1کارشناس ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.
2عضوهیئت علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
3بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خوزستان
چکیده
درمناطق خشک، آب های زیرسطحی از دسترس خارج می شود یا از نظر کیفیت نامطلوب شده و غیر قابل مصرف می شوند. لذا بهره برداری این بخش از منابع آب در کشور، بویژه در ایام گرم و خشک سال، می تواند حجم قابل ملاحظه ای آب با کیفیت مطلوب را در اختیار مصرف کنندگان جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی قرار دهد.در انجام مطالعات عمرانی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها مطالعات اقلیم و هیدرولوژی است. در سدهای زیرزمینی بحث مهم در این زمینه مقدار آب زیرقشری جریان‌یافته در بستر رودخانه‌ای است که سد ادامه‌ی آن را قطع می‌کند و نیز مقدار تبخیر در آن محل. به هر حال توجه به سایر موارد از جمله میزان روان‌آب در حوزه و سیل نیز می‌تواند مهم باشد. نتایج مطالعات انجام شده در این حوضه بیانگر ضرورت انجام مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی است. و می‌توان از نتایج این بررسی، دستورالعملی برای مطالعات هواشناسی شامل تعیین رژیم بارش، برف، دما و پتانسیل تبخیر و تعرق، رطوبت، باد و اقلیم و هیدرولوژی شامل تهیه گزارشات پیشینه، تعیین زمان تمرکز، شناسایی ایستگاه های هواشناسی، رواناب،سیلاب و بیلان هیدرولوزیکی هر حوضه، در سایر مناطق استخراج کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله