ارزیابی روش‌های برآورد فرسایش‌پذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب برآبخوان پلدشت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (375 K)
نویسندگان
11- دانشیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
2رئیس بخش آبخیزداری
چکیده
فرسایش‌پذیری خاک بیانگر حساسیت ذاتی آن به فرسایش است. از آنجا که اندازه‌گیری عامل فرسایش پذیری خاک بطور مستقیم وقت‌گیر و هزینه براست از روش‌های برآوردی برای تخمین آن استفاده می‌شود. این تحقیق به‌منظور اندازه‌گیری واقعی عامل فرسایش پذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب بر آبخوان پلدشت و مقایسه آن با انواع روش‌های برآورد‌کننده عامل فرسایش‌پذیری خاک شامل روش‌هایEPIC ، معادله جهانی فرسایش (USLE) و معادله جهانی تجدید نظر شده فرسایش (RUSLE) در چهار کلاس بافتی متفاوت خاک انجام گرفت. برای هر کلاس بافتی خاک تعداد سه کرت استاندارد به منظور اندازه گیری رواناب و رسوب ناشی از رگبارهای طبیعی در ایستگاه آبخوان‌داری پلدشت احداث گردید. شدت باران نیز با باران سنج ثبات اندازه گیری شد. مقایسه نتایج روش‌های برآورد عامل فرسایش‌پذیری خاک با مقدار اندازه‌گیری شده نشان داد که روش EPIC و RUSLE برای خاک‌های با بافت لوم و روش ویشمایر برای خاک‌هایی با بافت سلیتی لوم تفاوت معنی‌داری (در سطح 5%) با مقدار اندازه‌گیری شده ندارد و روش‌های مناسبی برای برآورد فرسایش‌پذیری خاک محسوب می شوند. به‌طور کلی مدل RUSLE با ضریب 89/0R= و کارآیی بیشتر (87/0EF=) دارای عملکرد بهتری نسبت به دو مدل دیگر می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله