اولویت‌بندی چالش‌های اصلی منابع‌طبیعی و کشاورزی در حوزه‌های آبخیز ساحلی استان بوشهر
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (254 K)
نویسندگان
رئیس گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل
چکیده
مدیریت جامع مناطق ساحلی موجب اثربخشی اقدامات معیشتی و حفظ کارآیی منابع موجود در مناطق ساحلی گردیده، به‌طوری‌که تأمین امنیت و حفظ محیط‌زیست مناطق ساحلی با کاهش تعارضات و رفع چالش‌ها و توجه به بهسازی، احیاء و بازسازی نواحی آسیب‌دیده، به صورت پایدارتری قابل حصول است. در این تحقیق اقدام به شناسایی و اولویت بندی چالش‌های اصلی منابع طبیعی و کشاورزی حوزه‌های آبخیز ساحلی استان بوشهر مبتنی بر نظر خبرگان گردید. همچنین از روش آلفای کرونباخ به منظور محاسبه میزان پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری استفاده شد. چالش‌های اصلی منابع-طبیعی و کشاورزی در حوزه‌های آبخیز ساحلی استان بوشهر مشتمل بر 13 چالش عمده بوده که در این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و نیز پرسش از خبرگان شناسایی گردیدند. همچنین، اقدام به رتبه بندی شاخص‌های تبیین کننده هر یک از مشکلات مبتنی بر آزمون‌های ناپارامتریک آماری فریدمن بر اساس نظر سنجی از 70 کارشناس گردید. مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی که دارای بیشترین اهمیت نزد خبرگان استان بوشهر بوده و دارای میانگین رتبه بالاتر از 8 بوده‌اند، به ترتیب اولویت شامل برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی (میانگین رتبه 84/9)، کمبود منابع آب کشاورزی (میانگین رتبه 23/9) و راندمان کم سیستم آبیاری (میانگین رتبه 24/8) هستند. همچنین کمبود اعتبارات تجهیز مزارع پرورش میگو (میانگین رتبه 74/4)، تهدید آفات گیاهی به خصوص آفات مرکبات پسیل و مینوز (میانگین رتبه 29/5) و نیز جنگل زدایی بالادست یا تخریب جنگل‌های حرا پایین دست (میانگین رتبه 68/5) به ترتیب کمینه میزان اولویت را به خود اختصاص داده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله