ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز سلج انبار با استفاده از مدل CORINE
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1067 K)
نویسندگان
1کارشناس سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
2مدیر کل دفتر حفاظت خاک
3معاون مدیر کل
4کارشناس
چکیده
فرسایش خاک یکی از مشکلات زیست محیطی در مناطق مختلف جهان و ایران محسوب می شود که سالانه موجب افت و از بین رفتن حجم وسیعی از خاکهای حاصلخیز در سراسر دنیا میشود. تعیین مناطق با خطر فرسایش بالا جهت انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از شدت فرسایش در حوزه آبخیز سدها حائز اهمیت می باشد. مدل کٌرین جهت تخمین و ارزیابی خطر فرسایش خاک است. ورودی این روش، برای محاسبه فرسایش واقعی خاک لایه های فرسایش پذیری، فرسایش دهندگی، شیب و کاربری اراضی می باشد. بدین منظور بر اساس شاخص فرسایندگی از طریق شاخص فورنیه و شاخص خشکی فائو یونپ تهیه شد. همچنین فرسایش پذیری خاک نیز بر اساس بافت، میزان سنگریزه و عمق برآورد شد در این مدل از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور جهت تهیه پارامترهای ورودی مدل استفاده شد. این پژوهش در حوزه آبخیز سلج انبار انجام شد. نتایج پژوهش نشان حدود 3 % منطقه دارای خطر فرسایش زیاد می باشد و منطقه به علت داشتن پوشش گیاهی خوب حدود 54 درصد منطقه در کلاس کم و خیلی کم از لحاظ خطر فرسایش پذیری خاک واقع می شود. و حدود 42 درصد منطقه نیز دارای خطر فرسایش پذیری متوسط می باشد. مناطقی با ریسک بالا تا متوسط فرسایش در نواحی مرکزی حوزه آبخیز سلج انبار قرار دارد. مناطق دارای خطر فرسایش واقعی بالا در حوزه آبخیز سلج انبار در نواحی با بیشترین بارش، بیشترین شیب و می باشد. در این مدل به پوشش گیاهی به عنوان عامل حفاظت از خاک توجه خاصی می شود.
کلیدواژه ها
 


ارسال نظر در مورد این مقاله