پیش بینی رسوب معلق با استفاده از روش های تجزیه جمع پذیر و ضربی مطالعه موردی: حوضه رودخانه می سی سی پی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (506.26 K)
نویسندگان
1گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
چکیده
چکیده
آگاهی از میزان رسوب حمل شده توسط رودخانه و تاثیرپذیری آن از عوامل مختلف، ضروری به‌نظر می‌رسد. برآورد حجم رسوبات رودخانه و آگاهی از نحوه و زمان انتقال رسوب بسیار با اهمیت بوده و منجر به استفاده از روش‌های مناسب برای محاسبه آورد رسوب رودخانه‌ها شده است. لذا در این تحقیق به بررسی روش‌های تجزیه جمع‌پذیر و تجزیه ضربی جهت پیش‌بینی رسوبات معلق در ایستگاه‌های هیدرومتری پرداخته شد. به‌منظور واسنجی و اعتباریابی نتایج مدل‌سازی از داده‌های رسوب معلق و دبی جریان سال‌های 1991 الی 2003 که از رودخانه می‌سی‌سی‌پی جمع‌آوری شده بود، استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل و استفاده از شاخص‌های آماری خطای استاندارد (SE) و ضریب تبیین (R2) میزان برازش میان مقادیر مشاهده‌ای و برآورد شده رسوب معلق محاسبه شد. شاخص‌های آماری SE و R2 در پیش‌بینی رسوب معلق رودخانه با روش تجزیه جمع‌پذیر به‌ترتیب 62/0 و 38/0 و با روش تجزیه ضربی 63/0 و 41/0 بدست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله