ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین برای توسعه پایداربا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (723.74 K)
نویسندگان
کارشناس پژوهشی
چکیده
بهینه سازی کاربری اراضی یکی از راه‌کارهای مناسب برای دست‌یابی به توسعه پایدار و کاهش هدررفت منابع می‌باشد. از این رو ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین جهت برنامه ریزی وتعیین میزان همپوشانی کاربری ها ونیاز به ایجاد تعادل بین توسعه و عرصه‌های طبیعی ضرورتی اجتناب ناپذیراست. با توجه به توانایی‌های منطقه فشند و احتمال توسعه بویژه در شهر جدید هشتگرد در آینده ، نیاز به ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه و تعیین مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین پهنه‌های خرده اکوسیستم برای کاربری توسعه‌ای تعیین گردید.برای انجام این کار، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است بدین‌ترتیب که پس از تهیه لایه‌های اطلاعاتی مورد نظر که شامل 8 عامل اکولوژیکی شیب، جهت، ارتفاع، پوشش گیاهی، خاک‌شناسی ، واحدهای کواترنری، لیتولوژی ، بارش ودما است و وارد ساختن این لایه‌ها در محیط نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پس از تهیه و تکمیل ماتریس اولیه و نرمال برای تعیین وزن نسبی لایه‌ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice(11) و تعیین وزن نهایی لایه‌ها و تلفیق اطلاعات در نرم‌افزار ( Arc GIS(9.3 به صورت نقشه های مختلف وزنی با استفاده از مدل AHP تهیه و طبقه بندی گردیدند.سپس، نقشه پیش بینی توان کشاورزی حاصل از مدل با نقشه شرایط فعلی سرزمین همپوشانی ومحاسبه ماتریس همبستگی و مقایسه مدلها انجام گردید. نتایج نشان داد مناطق پیش بینی شده در مدل همپوشانی نسبتاٌ کاملی را دارا میباشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله