نگرش اکوسیستمی در مدیریت جامع حوزه های آبخیز ضامن حفظ و پایداری منابع طبیعی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (191 K)
نویسندگان
عضو هیأت علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
چکیده
امروزه محققان علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب، جهت نیل به اهداف اصلی خود و برون رفت از چالش های موجود، راهکار مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز را پیشنهاد و اجرا می نمایند. در این راهکار توجه جدی به حوزه آبخیز به عنوان واحد برنامه ریزی و اجرا مد نظر می باشد. مدیریت جامع حوزه های آبخیز محلی برای اعمال برنامه ها و راهکارهای جمعی محور است، لذا برای تضمین موفقیت چنین برنامه هایی بایستی موارد زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد. از این رو پژوهش حاضر، با رویکردی تحلیلی، طرح اولیه ای برای ایجاد یک جریان فکری کار آمد در مدیرت جامع حوزه-های آبخیز ارائه می دهد که منطبق بر اصول زیست محیطی و در رأس آن مباحث توسعه پایدار، با تکیه بر راهبرد مدیریت اکوسیستمی در ظرف مکانی حوزه‌های آبخیز باشد. رویکرد به نگرش اکوسیستمی در مدیریت کلان حوزه‌های آبخیز و لحاظ نمودن ظرفیت ها و محدودیت های سرزمین برای اجرای طرح های توسعه و تلاش در جهت احیاء توان طبیعی اکوسیستم از یک طرف و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های کاهش اثرات نامطلوب انسان و فعالیت های زیست محیطی بر کیفیت منابع طبیعی به نظر می رسد رسالت متخصصان و محققان عرصه هالی منابع طبیعی و محیط زیست در گسترش تحقیقات و مطالعات در زمینه مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز با تأکید بر مبانی زیست محیطی و رویکرد اکوسیستمی، نقش محوری و پیشرو در ارتقاء کیفی مدیریت داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله