بررسی اثر اندازه سلول مدل رقومی ارتفاعی بر صحت شبیه‌سازی رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (957.41 K)
نویسندگان
مدیر گروه/ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
مدل هیدرولوژیکی SWAT مدلی نیمه توزیعی و فیزیک پایه است که در زمینه شبیه‌سازی رفتارهای هیدرولوژیکی و مدیریت حوزه‌های آبخیز توسعه یافته است. در مدل‌های با پایه فیزیکی قدرت تفکیک مکانی بر نتایج شبیه سازی تأثیر گذار است، لذا صحت مدل رقومی ارتفاعی که مبنای مدل SWAT در تشخیص مسیر جریان می باشد می تواند در صحت نتایج شبیه سازی تاثیر گذار باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثر دقت مدل رقومی ارتفاع بر نتایج شبیه‌سازی رواناب توسط مدل هیدرولوژیکی SWAT در حوزه آبخیز کن می باشد. در این تحقیق مدل SWAT توسط نقشه‌های DEM با دقت 10، 20، 30، 50، 70، 100، 150، 200، 250 و 300 متر اجرا شد. مدل اجرا شده توسط نرم افزار SWAT CUP و الگوریتم sufi2 با در نظر گرفتن ضریب نش ساتکلیف به عنوان تابع هدف، مورد واسنجی و اعتبارسنجی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از واسنجی و اعتبارسنجی مدل توانایی مدل SWAT را در شبیه‌سازی رواناب براساس نقشه‌های DEM با دقت‌های متفاوت نشان داد. بطوریکه مقادیر R2 و NS برای مدل‌های ایجاد شده در مرحله واسنجی حدود 6/0 و در مرحله اعتبارسنجی حدود 5/0 بدست آمد. نتایج مقایسه مقادیر بدست آمده برای P-factor، d-factor، R2 و NS در مدل-های اجرا شده توسط نقشه‌های DEM با دقت متفاوت، همبستگی معنی‌داری در سطح 95 درصد را نشان نداد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله