بررسی و مقایسه آستانه شروع رواناب در اقالیم مختلف ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (2.48 MB)
نویسندگان
1عضو هیات علمی پیوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
2عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
تعیین آستانه شروع رواناب پیش نیاز برآوردهای دقیق‌تر سیل طراحی و تخمین پتانسیل تولید سیل است و اطلاع از میزان آن می تواند منجر به مدیریت بهینه منابع آب حوضه شود. آستانه شروع رواناب تابع پارامترهای مختلف هیدرولوژیکی، اقلیمی، فیزیوگرافی، زمین شناسی، خاک شناسی، پوشش گیاهی و رطوبت اولیه می‌باشد. آستانه شروع رواناب در حوضه‌های بزرگ با استفاده از اطلاعات بارندگی و اطلاعات جریان ثبت شده توسط ایستگاه های هیدرومتری تعیین می‌شود. برای انجام این تحقیق، ابتدا با استفاده از بارش متوسط سالانه و نقشه مناطق همگن اقلیمی کشور تهیه شد. سپس با بررسی داده های دبی روزانه ایستگاه های هیدرومتری موجود در منطقه، تعداد حداقل 30ایستگاه با آمار مناسب و دوره مشترک آماری انتخاب شد. اطلاعات دبی جریان ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان بازسازی شده و سال های آماری به 15سال تطویل شد. با استفاده از نقشه توپوگرافی با مقیاس1:50000 و تعیین موقعیت ایستگاه‌ها، محدوده مورد پژوهش و هر کدام از زیرحوضه ها مشخص و پارامترهای اولیه حوضه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، استخراج شد. آستانه شروع رواناب با استفاده از مدل شبیه ساز بارش رواناب AWBM و پس از واسنجی و بدست آوردن پارامتر های بهینه مدل شبیه سازی شد. پهنه بندی حوزه های آبخیز بر اساس مقادیر بدست آمده از مدل انجام و درصد پوشش سطحی حوضه ها با توجه به میزان آستانه شروع رواناب برای مناطق مختلف اقلیمی محاسبه شد. سپس نتایج مورد بررسی، مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله