بررسی و شناخت ویژگی‌های عمومی رودخانه‌ها و مسیل‌های استان مرکزی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (632.31 K)
نویسندگان
1کارشناس ثبت وگواهی بذر ونهال
2بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
3دانشیار بخش مهندسی رودخانه
4مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
چکیده
استان مرکزی با مساحتی بالغ بر 6/29213 کیلومتر مربع از شبکه گسترده‌ای از رودخانه‌های دائمی، فصلی و سیلابی در آن گسترده شده‌اند محدوده مورد مطالعه شامل قسمت عمده‌ای از استان مرکزی و قسمتی از استان قم و قسمت کمی از استان تهران با مساحتی بالغ بر 20692 کیلومتر مربع با 836 رودخانه و مسیل مشخص گردید. به منظور شناخت ویژگی‌های عمومی این رودخانه‌ها، ابتدا بر اساس شبکه هیدروگرافی بر روی نقشه 250000: 1، و شبکه (تماب) محدوده مطالعاتی به 14 زیر حوزه تقسیم شد و اطلاعات مکانی و توصیفی و ویژگیهای عمومی رودخانه‌ها تعیین گردید. در عملیات میدانی با پیمایش طولی در مسیر رودخانه‌ها واطلاعات دریافتی از نهادها وسازمان‌ها ضمن شناسایی کلیه اطلاعات عمومی رودخانه‌ها مشخص و یادداشت گردید و موقعیت جغرافیایی هر کدام به کمک موقعیت یاب (GPS) و Google Earth تعیین گردیدند. در نهایت کلیه اطلاعات جمع آوری شده از عملیات‌های میدانی و سنجش از دور، به صورت بانک اطلاعاتی در قالب لایه‌های ArcGIS و فایل‌های dbf و Excel مدون شدند. بیشتر رودخانه‌ها جوان و سیلابی هستند. و از 6240 متر رودخانه مطالعه شده 1118 متر پیچانرود و 4467 متر مستقیم و 662 متر شریانی می‌باشد. و کمترین شیب 1/0 وبیشترین شیب 8/17 درصد و متوسط شیب 5/2 درصد می‌باشد. وتعداد 28 ایستگاه هیدرومتری در استان شناسایی گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله