ارزیابی نرخ فرسایش کناره‌ای رودخانه‌ها (مطالعه موردی بازه‌ای از رودخانه قزل اوزن)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (513.64 K)
نویسندگان
1عضو هیات علمی
2بازنشسته
3عضو هیئت علمی
چکیده
نرخ فرسایش کناره‌ای دیواره رودخانه به روش‌های متعددی از جمله روش‌های تجربی قابل پیش‌بینی می‌باشد و برای ارزیابی فرسایش کناره‌ای در دیواره خارجی پیچ رودخانه‌ها می‌توان از روش‌های محاسباتی و میدانی استفاده کرد. در این مقاله تغییرات بازه‌ای از رودخانه قزل اوزن در بازه‌ای از زمان مورد مطالعه قرار گرفته است. نرخ فرسایش کناره‌ای بازه‌ای از رودخانه قزل اوزن در روش روزگن معادل m/yr 13/0 و در فرمول پروسر معادل m/yr 76/0 پیش‌بینی گردید. مقایسه عکس‌های هوایی بین سالهای 1347 و1384 نیز نشان می‌دهد رودخانه با یک مسیر پیچانرود با تغییر مکان‌های متعدد طولی و عرضی مواجه است. همچنین نمودار تغییرات عرض رودخانه مبین آنست که عرض رودخانه طی 32 سال حدود 11 متر و طی 4 سال حدود 36 متر کاهش داشته و تغییرات مورفولوژیکی رودخانه تابع عوامل متعددی در دوره‌های مختلف زمانی خواهد بود و قضاوت در باره روش‌های تجربی ارزیابی فرسایش از یک پیچ رودخانه بدون در نظر گرفتن تغییرات کل سیستم رودخانه، می‌تواند با خطا همراه باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله