بررسی کارایی ساختارهای مختلف مدل GR در شبیه سازی فرآیند بارش رواناب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (733.2 K)
نویسندگان
منابع طبیعی- دانشگاه کنبدکاووس- دانشکده منابع طبیعی
چکیده
یکی از مباحث اصلی در هیدرولوژی شبیه‌سازی جریان می‌باشد. مدل‌ها می‌توانند شبیه‌سازی قابل قبولی در حوضه‌های مورد مطالعه داشته و بوسیله اطلاعات قابل دسترس، عکس‌العمل حوضه‌ها شبیه‌سازی کنند. مدل‌های بارش رواناب بسیار متنوع و قابل بحث می‌باشند نیاز به این مدل‌ها در جامعه امروز بسیار چشم‌گیر می‌باشد. پس انتخاب یک مدل که بیشترین کارایی را برای حوضه مورد نظر داشته باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش از ساختارهای مدل GR برای شبیه‌سازی بارش و رواناب در حوزه کسیلیان در استان مازندارن استفاده گردید. برای ارزیابی کارایی این مدل مقادیر ضریب همبستگی، ناش ساتکلیف و RMSE برای دو دوره واسنجی و اعتبارسنجی محاسبه شد. نتایج این پژوهش برای سه مدل GR4J، GR5J و GR6J نشان داد که دو ساختار GR4J و GR6J دبی‌های حداکثر را بیشتر برآورد کرده‌اند و هر سه مدل عملکرد خوبی را ارائه می‌دهند. در بین سه ساختار مورد بررسی ساختار GR5J عملکرد بهتری در حوضه مورد بررسی داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله