کاربرد مدل فازی به منظور پهنه‌بندی خطر زمین لغزش درحوضه‌های آبخیز (مطالعه موردی حوضه اوغان استان گلستان)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (849.67 K)
نویسندگان
1پژوهشگر تحقیقات مهندسی رودخانه وسواحل
2مشاور سازمان هلال احمر استان گلستان
3کارشناس ارشد سنجش از دور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
4کارشناس پژوهشی
چکیده
یکی از گام‌های اولیه در مدیریت منابع طبیعی و برنامه‌های عمرانی، شناسایی و تهیه نقشه مناطق دارای پتانسیل خطر وقوع زمین‌لغزش است. هدف این پژوهش، ارزیابی مدل مبتنی بر منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز اوغان استان گلستان می باشد. بدین منظور ابتدا به وسیله عکس‌های هوایی، نقشه‌های زمین‌شناسی و بازدید میدانی، نقشه پراکنش زمین لغزش‌ها در حوضه تهیه شد و سپس نقشه هر یک از عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش‌ از قبیل (ارتفاع، شیب و جهت شیب، سنگ‌شناسی، طبقات بارش، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه و حریم جاده) به عنوان لایه‌های اطلاعاتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه و به منظور کاربرد مبتنی بر تئوری فازی در مدل استفاده گردید. پس از تعیین توابع عضویت برای هریک از عوامل تاثیر گذار در وقوع پدیده زمین‌لغزش، نقشه عوامل بصورت فازی شده و با تلفیق مبتنی بر استفاده از عملگرهای فازی در محیط نرم افزار ArcGIS نقشه پهنه‌بندی در چهار طبقه خطرکم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تهیه شد. نتایج نشان داد که عملگر فازی گامای 5/0 با مقدار جمع کیفی 17/1= Qs بالاترین و عملگرهای Sum، And، OR با مقدار جمع کیفی کمتر از 039/0 پایین‌ترین دقت را نسبت به سایر عملگرهای فازی در پهنه‌بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبخیز اوغان دارا می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله