بررسی و شناخت پوشش گیاهی در جهت اصلاح مراتع (مطالعه موردی: حوضه آبریز خواجه حسین آباد)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.19 MB)
نویسندگان
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
چکیده
هدف از پژوهش انجام شده شناخت، توصیف و سنجش پوشش گیاهی منطقه حوضه آبخیز خواجه حسین آباد است. در این پژوهش مطالعات ستادی شامل تهیه عکسهای هوایی منطقه، نقشه راهها و جاده های دسترسی، نقشه هیپسومتری و سپس تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای می‌باشد. کاربری‌های تعیین شده در حوضه مذکور شامل کشت آبی، کشت دیم، مرتع و باغ و منطقه مسکونی می باشد. پس از مشخص شدن محدوده کاری ( مرتع)، بازدید میدانی از منطقه به عمل آمد که طی آن در محدوده مراتع، با استفاده از مختصات نقاط برداشت شده در فیلد و پیمایش منطقه، واحدهای کاری (تیپهای گیاهی) تعیین گردید که شامل چهار تیپ؛ چوبک-گون ، درمنه-ورک ، بادام و ورک-کلاه میرحسن می باشد. سپس در داخل هر تیپ، تولید سال جاری گیاهان مذکور، تراکم گونه های غالب، درصد پوشش گیاهی اندازه‌گیری گردید. همچنین با استفاده از روش چهار فاکتوره و روش ترازوی گرایش، وضعیت و گرایش منطقه تعیین شدند. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، در تیپ اول، گرایش مثبت و وضعیت فقیر می‌باشد و طبق همین روش برای تیپ دوم، گرایش مثبت و وضعیت فقیر، برای تیپ سوم گرایش مثبت و وضعیت فقیر و تیپ چهارم، گرایش منفی و وضعیت فقیر ارزیابی می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله