ارزیابی کارایی شاخص MTVDI در برآورد منطقه‌ای خشک‌سالی ( مطالعه موردی: استان فارس و استان زنجان)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (630.2 K)
نویسندگان
1دانشجوی ارشد- دانشگاه اردکان- دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی
2هیت علمی
چکیده
ازآنجایی که اکثر روش‌های ارزیابی وضعیت خشک‌سالی که تاکنون استفاده شده، خشک‌سالی را بر اساس داده‌های ایستگاهی در یک نقطه برآورد می‌‌کنند به همین دلیل پژوهشگران به دنبال روشی بودند تا مدیریت خسارت‌های ناشی از این پدیده را به‌صورت منطقه‌ای انجام دهند. اخیراً سنجش‌ازدور و تکنیک‌های تولیدشده بر اساس تصاویر ماهواره‌ای توانسته‌اند برآوردهای مناسبی از وضعیت خشک‌سالی در مقیاس منطقه‌ای ارائه دهند. شاخص MTVDI خشک‌سالی را می‌تواند به‌صورت منطقه‌ای بررسی کند. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از شاخص MTVDI و همچنین به‌کارگیری محصولات دمایی (LST) و پوشش‌گیاهی (EVI) سنجنده MODIS به بررسی تغییرات مکانی شاخص MTVDI و بررسی خشک‌سالی در دو استان فارس و زنجان پرداخته و کارایی این شاخص موردسنجش قرار گیرد. نتایج نشان داد که شاخص MTVDI در استان فارس تقریباً دو برابر استان زنجان بوده و همچنین با توجه به این شاخص خشک‌سالی در استان فارس شدیدتر از استان زنجان بوده و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که این شاخص در مکان‌های مختلف متفاوت بوده و جاهایی که خشک‌سالی شدیدتر باشد عدد این شاخص به یک نزدیک‌تر می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله