بررسی پوشش گیاهی حاشیه رودخانه‌های نواحی بیابانی و نیمه بیابانی استان خراسان رضوی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (692.94 K)
نویسندگان
1محقق بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
2هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
3مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
4کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
5بخش آبخیزداری
چکیده
در این تحقیق وضعیت پوشش گیاهی حاشیه رودخانه‌های استان خراسان رضوی در نیمه‌ی جنوبی که دارای اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی است موردبررسی قرار گرفت. در این تحقیق اطلاعات پوشش گیاهی حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های حوضه‌های آبریز اصلی بر اساس تقسیم‌بندی تماب در نیمه جنوبی استان خراسان شامل حوضه کویر مرکزی، کویر نمک و نمکزار خواف، تدوین و استخراج‌شده است. تعداد 42 زیر حوضه آبریز در این تقسیم‌بندی وجود دارد که اطلاعات به تفکیک برای هر زیرحوضه تدوین شد. شبکه آبراهه‌ها بر اساس نقشه‌های مقیاس 1:250000 به‌طور کامل بر اساس توپوگرافی زمین تدقیق شده و در محیط GIS پردازش شد. بر اساس نتایج حاصل پوشش گیاهی غالب حاشیه‌ی رودخانه‌های استان خراسان رضوی به‌صورت پوشش علفی و عمدتاً مرتعی است. طول کاربری اراضی در حوضه‌های دارای پوشش غالب علفی به ترتیب 86/11646 کیلومتر مرتعی، 75/507 کیلومتر جنگلی، 73/6164 کیلومتر زراعی و 15/2078 کیلومتر سایر کاربری‌ها است. طول کاربری اراضی در حوضه‌های دارای پوشش غالب درختی به ترتیب 76/85 کیلومتر مرتعی، 5/292 کیلومتر جنگلی، 27/35 کیلومتر زراعت و 87/6 کیلومتر سایر کاربری‌ها است. اصلی‌ترین عامل غلبه پوشش علفی در این نواحی به شرایط اقلیمی منطقه موردمطالعه برمی‌گردد و بر اساس آن می‌توان گفت برنامه‌ریزی مدیریتی و حفاظت سواحل رودخانه‌ها منطقه باید منطبق بر شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی غالب باشد
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله