ارزیابی تاثیر تسطیح اراضی مرتعی و تبدیل به دیمزار بر شاخص‌های کیفیت خاک در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (558.95 K)
نویسندگان
1دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
2استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموز ش و ترویج کشاورزی
3پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
4مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری
چکیده
زوال کیفیت خاک به دلیل بروز اشکال مختلف تخریب خاک ناشی از عوامل انسانی در استان کرمانشاه، اصلی‌ترین عامل تهدید کارکردهای منابع خاک در تولید و اکوسیستم منطقه است. تغییر کاربری اراضی، بویژه اگر همراه با دستکاری مکانیکی خاک نیز باشد، موجب ناپایداری باروری خاک و تخریب آن خواهد شد. تحقیق حاضر بمنظور ارزیابی تاثیر تغییر کاربری مرتع به دیمزار از طریق تراس‌بندی و تسطیح اراضی و کشت دیم بر شاخص‌های کیفیت شیمیائی و فیزیکی خاک در حوزه رزین استان کرمانشاه انجام شد. ‌شاخص‌‌‌‌‌های بیوفیزیکی کیفیت خاک و وضعیت تخریب با امتیازدهی به شاخص‌‌‌‌‌های کیفیت و تخریب خاک تعیین شد. نمونه‌برداری از خاک با تشریح پروفیل و نمونه‌گیری از افق‌‌‌‌های مختلف انجام شد. شاخص‌‌‌‌هایی نظیر فرسایش، ساختمان خاک، نفوذپذیری، وجود و پراکنش بیوتا در خاک، پراکنش آهک، سخت لایه، بافت، اسیدیته، شوری، وزن مخصوص ظاهری، درصدآهک، درصد اشباع و غلظت عناصر میکرو و ماکرو،توزیع فیزیکی اندازه و پایداری خاکدانه‌ها و ذخیره کربن آلی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد اعمال عملیات تسطیح اراضی اگرچه موفق به مهار 38/4 تن فرسایش سطحی در هکتار شده بود، ولی کلیه شاخص‌‌های بیوفیزیکی کیفیت خاک از جمله نفوذپذیری و پایداری خاکدانه تنزل یافته بود..
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله