بررسی راندمان اقتصادی اقدامات بیولوژیکی اجرا شده در حوضه آبخیز کاخک
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (419.33 K)
نویسندگان
1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
2محقق بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
چکیده
اگر چه اجرای مناسب و صحیح طرح‌های آبخیزداری اثرات مثبت و ارزنده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای حوضه‌های آبخیز در پی دارد. اما نتایج حاصل از فعالیتهای گسترده آبخیزداری در حوضه‌های آبخیز دیدگاه‌های متفاوتی را در بین بهره برداران، کارشناسان و مدیران کشور بدنبال داشته است. لذا با عنایت به این موضوع و اهمیت کاربرد اطلاعات اقتصادی - اجتماعی در تجزیه و تحلیل سیاستهای توسعه روستایی و برنامه ریزی، ضرورت دارد که نسبت به ارزیابی علمی و مستند طرحهای اجرا شدة آبخیزداری از بعد اقتصادی و اجتماعی اقدام گردد. در این پژوهش عملیات بیولوژیکی آبخیزداری اجرا شده در زیرحوضه A به مساحت 928 هکتار از حوضه آبخیز کاخک واقع در استان خراسان رضوی با استفاده از روشهای متداول اقتصاد مهندسی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی به لحاظ فقدان اطلاعات و عدم امکان دسترسی به اطلاعات کمی، تنها درآمدهای حاصل از افزایش تولید علوفه، کاهش هدررفت هشت عنصر غذایی مورد استفاده گیاهان و افزایش عمر مفید سد لحاظ شده است. با در نظر گرفتن عمر مفید 10 سال برای پروژه، نرخ بازده داخلی 75/14 درصد محاسبه گردید.ضمناً نسبت منفعت به هزینه پروژه در نرخهای تنزیل صفر و ده درصد به ترتیب 37/1 و 10/3 می باشد. بنابر این، براساس محاسباتی که صورت گرفت مشخص شد که پس از گذشت 10 سال از اتمام عملیات بیولوژیکی( عمر مفید 10 سال)، پروژه کاملاً اقتصادی می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله