پتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.56 MB)
نویسندگان
1مرتع وآبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2مرتع و آبخیزداری،دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، دانشکاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3استاد دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
4استادیار دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
چکیده
خشکسالی یکی از پدیده های جوی است که بخش های مختلف محیطی را در طول دوره حاکمیت تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از نیازهای رشد و توسعه هر کشور آب است. از طرفی با عنایت به نبود جریانات آب سطحی دائمی و یا حتـی فصـلی مهـم در بسیاری از دشت های کشور، یکی از مهم‌ترین منابع برداشت آب، استفاده از ذخایر آب زیرزمینی است. بنابراین بررسی وضعیت این منابع و تعیین عوامل اثرگذار بر روی آنها از اهمیت شایانی برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است مناطقی که در معرض خشکسالی شدید آب زیرزمینی قرار دارند شناسایی شوند برای این منظور تعدادی پارامتر موثر که بر خشکسالی آب‌های زیرزمینی نقش دارند در محیط GIS و RS تهیه شده و با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی میزان تاثیر هرکدام از این پارامترها مشخص شد. نتایج نشان داد که از بین عوامل زیرزمینی عامل جهت شیب و ارتفاع دو عامل مهم در خشکسالی این مناطق هستند. میزان AUC برای مدل ماکزیمم آنتروپی 89/0 برآورد شد که نشان دهنده‌ی دقت بالای مدل می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله