بررسی تاثیر عمر مفید در تعیین راندمان اقتصادی پروژه های بیولوژیکی آبخیزداری- مطالعه موردی پروژه آبخیزداری حوضه آبخیز کاخک
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (400.93 K)
نویسندگان
1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
2محقق بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
3محقق بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
چکیده
چنانچه طرح‌های آبخیزداری به طور مناسب و صحیح اجرا و نگهداری شود، اثرات مثبت و ارزنده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای حوضه‌های آبخیز در پی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عمر مفید بر راندمان اقتصادی پروژه بیولوژیک حوضه کاخک به انجام رسید. در این پژوهش عملیات بیولوژیکی آبخیزداری اجرا شده در زیرحوضه A به مساحت 928 هکتار از حوزه آبخیز کاخک واقع در استان خراسان رضوی با استفاده از روشهای متداول اقتصاد مهندسی مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی با لحاظ دو عمر مفید 10 و 20 سال برای پروژه به انجام رسید. در این بررسی به لحاظ فقدان اطلاعات و عدم امکان دسترسی به اطلاعات کمی، تنها درآمدهای حاصل از افزایش تولید علوفه، کاهش هدررفت هشت عنصر غذایی مورد استفاده گیاهان و افزایش عمر مفید سد لحاظ شده است. با در نظر گرفتن عمر مفید 10 و 20 سال برای پروژه، نرخ بازده داخلی به ترتیب 75/14 و 32/16 درصد محاسبه گردید. ضمناً نسبت منفعت به هزینه پروژه با عمر مفید 10 سال در نرخهای تنزیل صفر و ده درصد به ترتیب 37/1 و 10/3 بوده و نسبت منفعت به هزینه پروژه با عمر مفید 20 سال و نرخهای تنزیل فوق الذکر به ترتیب 68/1 و 47/5 می باشد. نتایج نشان داد که پس از گذشت 10 سال از اتمام عملیات بیولوژیکی ( عمر مفید 10 سال)، پروژه کاملاً اقتصادی است
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله