مقدمه‌ای بر فرآیند ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (571.38 K)
نویسندگان
بخش حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
خشکسالی کشاورزی را می‌توان چنین تعریف کرد« کاهش رطوبت قابل دسترس گیاه و در نتیجه کاهش عملکرد محصول نسبت به میانگین طولانی مدت». سازو کار ارزیابی آسیب‌پذیری خشکسالی کشاورزی شامل انتخاب بهینه نمایه‌های تعیین خطر و آسیب پذیری خشکسالی، نقشه سازی آسیب‌پذیری خشکسالی کشاورزی، مدلسازی رابطه عملکرد محصول با پارامترها و نمایه-های تعیین خطر و آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی به‌منظور ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی می‌باشد.ارزیابی ریسک یک فرآیند بین رشته‌ای است، که به شناسایی، کمی کردن و درک درست ماهیت، وسعت و اثرات ریسک وارده به یک جامعه یا اجتماع کمک می‌کند، و با رویدادهای شدید پیش‌بینی نشده و آسیب‌پذیری در جامعه تحت تاثیر سروکار دارد. سازو کار ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی شامل انتخاب بهینه نمایه‌های تعیین خطر و آسیب پذیری خشکسالی، نقشه سازی آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی، مدلسازی رابطه عملکرد محصول با پارامترها و نمایه‌های تعیین خطر و آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی به‌منظور ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی می‌باشد. انجام بررسی داده‌های تاریخی مربوط به پارامترهای مورد نیاز نمایه‌ها و خود نمایه‌ها به ما در انتخاب نمایه‌ها کمک می‌کند و این می‌تواند راهنمای پایش داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز ریسک خشکسالی باشد. در ادامه با پایش مدلسازی شده خشکسالی منطقه ای می توان به برنامه‌های آمادگی مبتنی بر ریسک خشکسالی (تعیین راهبردهای الگوی کشت، برنامه‌های بیمه و خسارات) با توجه به ریسک محاسبه شده اقدام کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله