بررسی راهکارهای تقویت مشارکت پذیری مردم محلی در مدیریت جامع حوضه های آبخیز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (412.83 K)
نویسندگان
مرکز تحقیقات تهران
چکیده
مسئله مشارکت مردمی بعنوان یک ضرورت آنچنان اهمیت یافته که مورد توجه سازمانهای بین المللی از جمله سازمان خواروبار کشاورزی ، سازمان بهداشت جهانی ، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی و یونسکو نیز واقع شده است. ازاین رو اعلامیه کنفرانش جهانی اصلاحات کشاورزی وتوسعه روستایی درزمینه اصول وطرحهای عملی،براهمیت بنیانی مشارکت مردمی درتوسعه مناطق روستایی تأکیدمی کند.اهمیت و ضرورت این موضوع بحدی افزیش یافت است که برخی ازصاحبنظران،عصرحاضررا،«عصر مشارکت» نام گذاری کرده اند. هرچندعملیاتی کردن ، نهادینه کردن مشارکت مردمی از مهترین نکانی است که محور اصلی اندیشه اغلب تصمیم گیران و برنامه ریزان را شکل می دهد. هرچند چه دستیابی به تمام جوانب آن بسیارزمان بروهزینه براست. لیکن دستاوردهای حاصل ازآن ارزش این همه وقت وسرمایه گذاری ، بویژه درعرصه فعالیت های آبخیزداری کشور را دارد. محور اصلی این بررسی پاسخ گویی به این سئوال است که با چه شیوه هایی می توان مشارکت آبخیزنشینان را جلب و آن را در راستای توسعه یکپارچه حوزه های آبخیز کشور تقویت نمود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی - تحلیلی و برگرفته از طرح تحقیقاتی است و از شیوه‌های اسنادی استفاده شده است.بنا بر این تردیدی نیست که فقط تحقق مشارکت مردمی در مسیر توسعه جامع حوزه های آبخیز کشور می تواند راهگشا باشد و انبوه جمعیت به ویژه زنان وجوانان را در توسعه پایدارآنها به میدان آورد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله