شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی درمناطق نیمه خشک در استان چهار محال و بختیاری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (944.5 K)
نویسندگان
1کارشناس منابع آب و هیدرولوژی
2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
3پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
چکیده
ظرفیت های آبی استان چهارمحال و بختیاری و تقاضا برای آب از مولفه‌های اصلی تصمیم‌گیری برای مدیریت منابع، آبخیزها و پدیده‌هایی نظیر خشک‌سالی به شمار می‌رود. در فضای مدیریت منابع آبهای سطحی و ریسک خشک‌سالی کشور، همچنان فقدان یک سامانه که تصمیم گیران را در اتخاذ تصمیمات درست و به موقع پشتیبانی کند، کاملا مشهود است. برای ایجاد چنین سامانه‌ای، لازم است اقدامات اساسی در خصوص شناخت موضوع و ظرفیت‌های داده‌های کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. در این پروژه پژوهشی، شبیه‌سازی در حوزه‌های آبخیز درجه چهار کشور در منطقه نیمه خشک با استفاده از اطلاعات زمین شناسی، فیزیوگرافی، بارندگی، تبخیر و دبی انجام و تحلیل شد. برآورد ظرفیت‌های آبی حوزه‌های آبخیز، برآورد و تعیین میزان کمی فرآیندهای تولید روان‌آب و انتقال آن به نقطه خروجی حوضه آبخیز از اهمیت خاصی برخوردار است . برای کنترل و هدایت روان‌آب و تخلیه جریان‌های سطحی در اراضی کشاورزی و انتقال آن‌ها به محل مناسب ، مدل‌های متفاوتی در کشورهای مختلف جهان ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که بیشترین میزان بارندگی متعلق به زیر حوزه 4219 با 165 میلی متر در اسفند ماه و کمترین مقدار بارندگی با 0 میلی متر در ماه تیر در زیر ر حوزه های 2332 و2412 استان می باشد. همچنین حداکثر رواناب ویژه در حوزه 4219 برابر با 9/70 لیتر بر ثانیه بر کیلومتر مربع و در ماه فروردین بوده است وکمترین رواناب ویژه در ماه شهریور و در حوزه 2412 برابر با 5/1 لیتر بر ثانیه بر کیلومتر مربع می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله