ناسازگاری انسانی و طبیعی در تخریب دیواره‌های رودخانه (مطالعه موردی رودخانه قره‌چای استان مرکزی )
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (561.56 K)
نویسندگان
1بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
2دانشیار بخش مهندسی رودخانه
3مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، اراک ، ایران
چکیده
رودخانه های دائمی از منابع عمده آبهای سطحی هستند. رودخانه‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند ویژگی‌های زمین‌شناسی، هیدرولوژیکی، ژئومورفولوژیکی و نحوة بهره برداری از آن‌ها در معرض تغییر و تحول می باشند.بنا‌بر‌این رودخانه باید مدیریت شود تا در مواقع سیلابی خسارت وارد نکند.در این مطالعه، عوامل موثر در تخریب کناری رودخانه شراء در استان مرکزی مورد مطالعه قرارگرفته است. نقشه‌های توپوگرافی 25000 : 1 وتصاویر گوگل ارث استفاده شد. بازدید‌های صحرایی مکرر انجام شد. نتایج نشان داد که تغییرات مورفولوژی و فرسایش کناری رودخانه در طول آن اتفاق افتاده است. عوامل عمده تخریب کناره‌ها شامل زیر شویی ،برداشت شن و ماسه، فرار آب از اراضی کشاورزی ، آبیاری غرقابی اراضی حاشیه ای و اشباع شدن لایه خاک ، آتش سوزی پوشش گیاهی حاشیه ها و کناره ها ،قطع پوشش گیاهی در اراضی حاشیه ای، ساختمان زمین‌شناسی و لیتولوژی کناره رودخانه، عوامل انسانی ، مناسب نبودن محل نهر انحراف آب، زه آب های کشاورزی، نبود پوشش گیاهی متراکم مهمترین عوامل تغییر پایداری و تخریب کناره‌ها به شمار می‌روند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله